نیلینگ

نیلینگ

نیلینگ

میخکوبی خاک

در سال ۱۹۶۱ در کشور فرانسه اولین بار برای ساخت یک دیوار حائل دائمی از روش میخکوبی استفاده شد. میخکوبی خاک یک سیستم سازه نگهبان به منظور حفاظت گود یا شیروانی خاک به روش غیرفعال میباشد که به دلیل اقتصادی بودن و مزایای منحصربفرد خود، روشی برای ایجاد حمایت دائم یا موقت از زمین در هنگام گود برداری برای ساخت و ساز جدید است.

در اروپا برای پایدار سازی موقت یا دائم شیب های طبیعی، برای بازسازی دیوارهای قدیمی و نیز تعمیر دیوارهای خاکی که مقادیر کمی آسیب دیده، طراحی شده اند و همچنین برای شمع زنی حفاریهای زیرزمینی و نیز به عنوان حمایت کننده دائمی یا موقت در حفاریهای تونلهای قطار نیز کاربرد

دارد. این تکنیک همچنین در ساخت دیوارهای دائم، پایداری سطوح شیب دار، پی ریزی و محافظت از برش های ایجاد شده است. (انواع فلزات و کاربرد آنها)

 

 

برای تحکیم دیواره های گود (نیلینگ) از دو روش عمده استفاده میشود:

۱ ( روش اکتیو Active

۲ ( روش پسیو Passive

سیستم انکراژ و دوخت به پشت TieBack جزء روش اول.

نیلینگ و دیوار حائل و سیستم TopDown جزء روش دوم محسوب میشود

در روش دوم تا زمانی که توده خاک جابجائی نداشته باشد ٬ سیستم نگهدارنده وارده عمل نمیشود ٬ به عبارتی مهارسازی جلوی دیواره ذاتاً به اینگونه عمل میکند که از زمان استندآپStandupTime خاک بهره گرفته میشود و پس از حائل سازی به علت تعادل تنشها در خاک که مسلماً با افزایش جابجائیها همراه خواهد بود ٬ سیستم نگهدارنده وارد عمل میشود.

 

 

میخکوبی خاک (نیلینگ)

به عنوان راه حل بسیار مناسبی برای :

– پایدارسازی شیبها و شیروانیها و گودبرداریها

– افزایش ظرفیت باربری

– محدود کردن تغییر شکلها با ایجاد حداقل دست خوردگی در وضعیت طبیعی زمین نرم یا هوازده

– افزایش مقاومت برشی توده خاک

– کاهش نیروی لغزش در سطح گسیختگی و لغزشی

 

 

تئوری استفاده از روش نیلینگ بر مبنای مسلح کردن و مقاوم ساختن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای کششی فولادی Nail با فواصل نزدیک به یکدیگر می باشد. استفاده از روش نیلینگ موجب افزایش مقاومت برشی توده خاک و محدود کردن تغییر مکانهای خاک در اثر افزایش مقاومت در سطح لغزش به علت افزایش نیروی عمودی و همچنین کاهش نیروهای لغزشی در سطح لغزش احتمالی ایجاد میشود. روش نیلینگ در نگهداری ترانشه ها عملکرد بسیار نرمی دارد ٬ یعنی جابجائیهای ترانشه در این سیستم بسیار زیاد است ٬ به همین دلیل برای عمقهای زیاد اصولاً مناسب نمیباشد ٬ حداکثر تا عمق ۱۰ یا نهایتاً ۱۵ متر جوابگو است.

 

 

تئوری روشنیلینگ (نیلینگ)

– آرماتورهای فولادی با قطر ۲۰ الی ۴۰ میلیمتر و با حدتسلیم ۴۲۰ الی ۵۰۰ نیوتن بر میلیمتر مربع

– چال حفاری شده با قطر ۷۶ الی ۱۵۰ میلیمتر

– فواصل بین مهارهای کششی در حدود ۱ الی ۲ متر

– طول آنها نیز در حدود ۷۰ الی ۱۰۰ درصد ارتفاع گود

– حداقل شیب نسبت به افق حدودا ۱۵ درجه

 

 

مهار کششی نیلینگ

– خاکهای ریزدانه سخت تا مقاوم

– خاکهای دانه ای متراکم تا خیلی متراکم بامقداری چسبندگی کم و ظاهری

– سنگ هوازده بدون هیچگونه سطوح شکست و صفحات ضعیف

– رسوبات یخچالی

– خاکهای غیر چسبنده بد دانه بندی شده خشک

– خاکهای دارای تخته سنگ و قلوه سنگ

– خاکهای ریزدانه نرم تا خیلی نرم و گل و لای رسی

– خاکهای آلی

– خاکهای خورنده )خاکستر، سربار( یا آب زیرزمینی اسیدی

– سنگهای هوازده ودارای صفحات ضعیف و آهکی

 

 

خاکهای مناسب برای اجرای نیلینگ :

خاکهای نامناسب برای اجرای نیلینگ :

۱ – یزاسرادیاپ و تظافح دوگ رد هزاس یاه قطانم ،یرهش یاهنامتخاس رواجم ،دوگ هاگتسیا یاه ریز مز ینی

مترو و…

۲ – پایدارسازی جداره تونلها و سازه های زیر زمینی

۳ -پایدارسازی ترانشه ها در احداث بزرگراه ها و راه آهن ها

۴ – پایدار سازی کوله های مجاور پل ها در زمین های سست و ریزشی.

 

مزایا نیلینگ

 • انعطاف پذیری
 • کارائی و قابلیت اجرا در انواع خاک ها مناسب
 • حداقل سطح اشغال گود با استفاده از رویه های

یا حداقل ضخامت

 • امکان استفاده از روسازی های مختلف
 • سرعت بالا و قابل کنترل بودن زمان اجرا
 • بصرفه به لحاظ اقتصادی
 • قابلیت اجرا در محیط های با دسترسی دشوار

 

 

نیلینگ دایمی یا موقت

دیوارهای میخکوبی شده به دو صورت موقت یا دائمی اجرا می شوند.

– میخ کوبی های موقت بسته به نوع خاک و طرح و اجرا دارای طول عمر سرویس کمتر از ۱۸ ماه

هستند.

– میخکوبی دائم طول عمر بیشتر از این مقدار دارند.

چنانچه یک گودبرداری توسط دیوارهای میخکوبی موقت، مسلح شود، اما به دلیل تأخیرات

کارگاهی طول مدت ساخت بیشتر از ۱۸ ماه طول بکشد، عوامل اجرایی موظف هستند از یک

سیستم نگهداری دائمی برای تثبیت گودبرداری استفاده کنند. در این روش سورا خهایی در داخل

زمین حفاری شده و سپس میلگردهای فولادی در آن کارگذاشته شده و فضای خالی حفره را با

دوغاب پر می کنند .

 

اجرای نیلینگ جهت پایدارسازی دیواره گودها معمولاً مشتمل بر مراحل زیر است :

۱ – گودبرداری مقطعی با طول ، عرضو ارتفاع مشخص

۲ – حفاری گمان هها واقع در محدوده خاکبرداری در دیوار گود جهت احداث مهار کششی

۳ – نصب میلگرد تسلیح در وسط گمانه

۴ – تزریق دوغاب سیمان

۵ – قرار دادن سیستم زهکشی سطحی و یا محیطی

۶ – نصب مشهای فولادی بر روی نیلها

۷ – اجرای رویه شاتکریتی بر روی مشهای فولادی

۸ – نصب هدنیل صفحه و مهره.

روشاجرای نیلینگ یا میخکوبی

 

 

گودبرداری اولیه تا عمقی انجام میگیرد که دیواره گودبرداری شده بتواند در مدت کوتاهی بین ۲۴ تا

۴۸ ساعت پایداری خود را حفظ کند )آیین نامه(. خاکبرداری به صورت مرحله به مرحله انجام شده

و پس از انجام هر مرحله از خاکبرداری م یبایست عملیات اجرای میخکوبی در آن مرحله صورت

گیرد و پس از اتمام عملیات، خاکبرداری مرحله بعد انجام می پذیرد. در هر مرحله خاکبرداری، عمق

دیواره ایجاد شده بایستی پایداری لازم در حین اجرای میخکوبی را داشته باشد،

اصولاً عمق گودبرداری جهت تامین کوتاه مدت پایداری ۲ متر می باشد. البته با توجه به شرایط

ژئوتکنیکی خاک ساختگاه ارتفاع مجاز خاکبرداری

در هر مرحله تعیین م یگردد.

خاکبرداری

 

 

حفاری محل میخها در فواصل مشخص مطابق نقشه های اجرایی به وسیله دستگاه حفاری صورت

می گیرد. حفاری گمانه های مورد نظر می تواند در جبه ههای مختلف کاری صورت پذیرد. 

پس از حفاری گمانه تا عمق موردنظر، عملیات نصب میلگرد صورت می پذیرد. عناصر مسلح کننده

معمولاً شامل آرماتورهای فولادی می باشند، جهت آنکه راستای میلگردها دقیقاً در امتداد محور استوانه

چال های حفر شده باشد از ابزاری به نام فاصله دهنده Centralizer که عموماً از مواد سینتتیک ساخته

میشوند که به منظور حفظ فاصله میلگرد از جدار گمانه و ایجاد حدقل ضخامت دوغاب در سرتاسر

میلگرد نصب میشوند استفاده می شود. میلگردها در داخل مرکز فرو رفته و سپس در داخل چال،

جاگذاری می شوند. سپس یک شیلنگ دوغاب ریزی که متصل به آرماتور قولادی است به انتهای چال

رفته و فضای خالی باقی مانده را از انتها تا ابتدای چال دوغاب ریزی می کند. دوغاب با نیروی وزن وارد

شده بر آن به خوبی در حفر هها جا م یگیرد.

نصب میلگرد و تزریق دوغاب سیمان

 

 

پس از اتمام عملیات تزریق، جهت جلوگیری از فرسایش و همچنین حفظ یکپارچگی بیشتر در

عملکرد میخها، سطح دیواره توسط یک لایه بتن پاششی shotceret پوشانده می شود که نوعی

اتصال ساز های در سیستم ایجاد می کند.

دو نوع پوشش وجود دارد

۱ – پوشش موقت

۲ – پوشش دائمی.

پوشش موقت نقش سطحی را ایفا می کند

که اجزای ساز های را به یکدیگر متصل م ینماید.

شاتکریت دیواره، نصب صفحه و مهره

 

همچنین نوارهای ژئوکامپوزیتی قبل از آنکه پوشش شاتکریت اجرا شود در سطح گودبرداری کار

گذاشته تا زه آب داخل خاک را هدایت کرده و از نفوذ آن به داخل پوشش ممانعت به عمل آورد.

پس از بتن پاشی جهت اتصال کامل سر میخها به دیواره و جلوگیری از بروز برش پانچ در دیواره یک

صفحه فلزی به عنوان سر نیل بر روی دیواره قرار گرفته و توسط یک مهره به آرماتور درون گمانه

متصل م یشود پوشش دایمی بعد از آنکه می خها نصب و پوشش موقت شکل گرفت، اجرا م یشود.

 • پیش/ پس روی نسبت به خط پروژه در دیواره های قائم بدون برم: ۱۰ /+ ۲۵ – سانتیمتر
 • زاویه انحراف دیوار گود از امتداد قائم: ۱ درجه
 • زاویه انحراف دیوار گود در هر مرحله نسبت به امتداد قائم: ۳ درجه
 • پسروی دیواره در اثر شیب منفی دیوار: ۲۰ سانتیمتر
 • تراز کف پنل برداشته شده: ۲۵ سانتیمتر

روادارهای مجاز برای سطح تمام شده خاکبرداری )پساز رگلاژ(

میزان انحراف مجاز مشخصات گمانه نسبت به نقشه های اجرایی

 • طول حفاری شده: ۱۰ – سانتی متر
 • قطر حفاری: ۵ – میلیمتر
 • زاویه قائم: ۲ ± درجه
 • زاویه افقی: ۵ ± درجه
 • جابجایی قائم: ۱۰ ± سانتی متر
 • جابجایی افقی: ۵ % فاصله افقی یا حداکثر ۱۰ ± سانتی متر، یا طبق نظر دستگاه نظارت

روادارهای مجاز در گمانه های حفاری شده

در مواردی که رواداری ها بوسیله دستگاه نظارت در نظر گرفته نشده باشد، عملیات تهیه و جاگذاری

نیل باید در محدوده رواداری های زیر انجام گیرد:

 • طول نیل: ۱۰ – سانتی متر
 • پوشش دوغاب تزریق: ۲ ± میلیمتر
 • بیرون زدگی میلگرد از داخل گمانه: حداکثر ۲۵ سانتمتر

 

 

روادارهای مجاز عملیات تهیه و جاگذاری نیل

 

 

به منظور تحلیل پایداری و طراحی میخهای مورد نیاز گود از نرم افزار Geo Studio که تعادل

حدی،پایداری دیواره میخکوبی شده را مورد بررسی قرار میدهد، استفاده می شود.

همچنین به منظور تخمین مقدار تغییر شکل دیواره ها و نیروهای کششی میخها در اثر گودبرداری از نرم

افزار Plaxis که با استفاده از تئوری المان محدود

Finite Element قابلیت حل گسترده وسیعی

از مسائل مطروحه در مهندسی ژئوتکنیک را دارا می باشد.

اصول طراحی نیلینگ

طبق ماده ۳۸ قانون مدنی : مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و

همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر

آنچه را که قانون استثناء کرده باشد

. لذا روش فوق نه تنها از نظر فنی باید با دقت طراحی و اجرا شود بلکه در نظر گرفتن قدمت، سیستم

سازه و بارگذاری ساختمان مجاور باید بررسی شود، که مستلزم اخذ رضایت مکتوب مالک یا مالکان

ساختمان مجاور که زیر آن عملیات فوق انجام م یشود را دارد. اگر در سمت پیاده رو یا تأسیسات شهری

باشد مستلزم اخذ مجوز از شهرداری است و در غیر این صورت طراحی و اجرای این روش غیر قانونی

است و مستوجب پاسخگویی و مسوولیت برای طراح و مجری و ناظر خواهد بود. .

 

محدودیت های قانونی نیلینگ

 طبق ماده ۳۸ قانون مدنی : مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و

همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر

آنچه را که قانون استثناء کرده باشد

. لذا روش فوق نه تنها از نظر فنی باید با دقت طراحی و اجرا شود بلکه در نظر گرفتن قدمت، سیستم

سازه و بارگذاری ساختمان مجاور باید بررسی شود، که مستلزم اخذ رضایت مکتوب مالک یا مالکان

ساختمان مجاور که زیر آن عملیات فوق انجام م یشود را دارد. اگر در سمت پیاده رو یا تأسیسات شهری

باشد مستلزم اخذ مجوز از شهرداری است و در غیر این صورت طراحی و اجرای این روش غیر قانونی

است و مستوجب پاسخگویی و مسوولیت برای طراح و مجری و ناظر خواهد بود.

 

 

 

start campaign

کسب‌و‌کار خود را در فضای آنلاین گسترش دهید.

آهن 20 سامانه ثبت آگهی رایگان

بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *